https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Politik İdeolojiler: İlk 10 Politik İdeoloji - Haber Ajans
Anasayfa » Haber » Politik İdeolojiler: İlk 10 Politik İdeoloji

Politik İdeolojiler: İlk 10 Politik İdeoloji

Bir siyasi partinin, hükümetin veya sosyal sınıfın davranışını şekillendiren tüm yasal, bilimsel, politik, felsefi, etik, estetik ve dini fikirler, düşünce veya ideoloji adı verilen sosyal veya politik bir doktrin oluşturur. Bugün farklı ülkeler tarafından uygulanan birçok siyasi ideoloji var. Size siyasi ideolojilerin ne olduğunu anlattık. İşte en popüler siyasi ideolojiler.

Bu içeriği de görmek isteyebilirsiniz: “Herkesin Okuması Gereken Siyaset Felsefesi ve Siyaset Kitapları”

1. Anarşizm

Anarşizm, her türlü tahakkümün, toplumsal gücün, otoritenin ve hiyerarşinin ortadan kaldırılmasını savunan toplumsal hareketleri ve çeşitli politik felsefeleri tanımlayan sosyolojik bir terimdir. Bu ideoloji, durumu ne olursa olsun otoriteyi reddeder. Anarşist hareketler genellikle ekonomik kurumların gönüllü etkileşimini ve kendi kendini yönetmesini, üretim araçlarının özel mülkiyetini ve merkezi politik yapıları savunur. Ancak, özgürlük ve bağımsızlığın harmanlandığı bir toplum arzuluyor.

2. Baskıcı

siyasi ideolojiler

En popüler siyasi ideolojiler arasında mutlakiyetçilik, siyasette otoriter bir duruştur. Otorite ve o otoritenin hükümet biçimine itaat ile karakterize edilen bir sosyal örgütlenme biçimidir. Bu ideoloji bireysel özgürlüğe tamamen karşıdır ve mutlak itaate dayalıdır.

3. Komünizm

komünizm

Komünizm, üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayanan, parasız ve sınıfsız bir toplumsal sistem ve bu sistemi kurmaya yönelik siyasi, ekonomik, toplumsal ve ideolojik bir harekettir.

4. Koruma

Muhafazakarlık olarak da bilinen muhafazakarlık, geleneksel sosyal faktörlerin korunmasını destekleyen sosyal ve politik bir felsefedir. Toplumun içinde yaşadığı çağın gereklerini göz ardı etmeden, direnen geçmişten günümüze kültürel, medeniyetsel ve tarihi birikimlerini kaybetmeden, dinamiklerinin dinamiklerinin değişmesini istemeyen bir siyasi bakış açısıdır. Kültürel ve sosyal değerleri korur.

5. Sosyalizm

siyasi ideolojiler

En popüler siyasi ideolojiler arasında yer alan sosyalizm, ekonomik ve sosyal anlamda toplumsal refahın katılımcı demokrasi ile geleceğini ve üretim araçları üzerindeki kontrolün topluma ait olduğunu savunur, özel üretimden çok kamu üretimini destekler, işçilerin çoğunlukla işçidir. yönetime katılmasına izin verilir ve eğitim ve öğretime odaklanan siyasi ve ekonomik bir ideoloji olan çiftçilik ve vergi reformları yoluyla Propaganda ve beyin yıkamayı kullanır.

6. Faşizm

faşizm

İlk olarak Benito Mussolini tarafından kurulan faşizm, otoriter devlete dayalı aşırı milliyetçi bir siyasi ideolojidir. İlk faşist hareketler, milliyetçi işçi hareketlerinden ilham aldı. Faşizm, Birinci Dünya Savaşı sırasında İtalya’da solcu fikirleri milliyetçi ve sağcı unsurlarla birleştirdi. Marksist sosyalizme, komünizme, liberalizme, sağcı muhafazakarlığa ve demokrasiye karşı bir muhalefet olarak ortaya çıktı.

7. Liberalizm

siyasi ideolojiler

En popüler siyasi ideolojiler arasında yer alan liberalizm, bireysel özgürlüğü savunan bir dünya görüşü ve siyaset felsefesidir. Klasik liberalizm bireysel özgürlüklerin rolünü vurgularken, sosyal liberalizm özgürlüğü vurgular ve kişilerin eşitliği ilkesinin önemini vurgular. Ancak eşitlik ve özgürlük arasında bir denge kurmayı amaçlarlar.

8. Milliyetçilik

siyasi ideolojiler

Milliyetçilik, bir ulusun çıkarlarını, özerkliğini ve egemenliğini sonsuza kadar kazanmayı ve korumayı amaçlayan bir ideolojidir. Milliyetçilik, her ülkenin kendisini dışarıdan gelen müdahaleden bağımsız olarak yönetmesi gerektiğini ve ulusun, hükümetin ideal ve doğal temeli ve meşru siyasi gücün tek kaynağı olduğunu söyler.

9. Popülizm

popülizm

Halkçı çıkar olarak da bilinen popülizm, toplumdaki elit grubun halkın çıkarlarını engellediğini ve bastırdığını öne süren ve devlet aygıtlarının bu elitin etkisinden uzaklaştırılarak halkın gelişmesi için kullanılması gerektiğini savunan bir siyaset felsefesidir. toplum ve insanların yararınadır. Popülist söylem, vatandaşların sosyal ve ekonomik çıkarlarını ön plana çıkararak, onların duygusal parçalanmalarını ve ön yargılarını kullanarak başarıya ulaşmayı amaçlar.

10. Fundamentalizm

siyasi ideolojiler

Fundamentalizm, dini temel ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalan, başka görüşlere müsamaha göstermeyen ve laikliğe taban tabana zıt olan bir dini hareket veya bakış açısıdır. Fundamentalizm, dine özgü kurallara kökten bağlı bir inancı ifade eder ve siyasi, sosyal ve çağdaş yaşamın kabul edilmiş ilkelerine karşı bir tepkidir.

Kaynak: 1

Bilgi / Uyarı
Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi ve kişiyi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Web adresimiz ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir. İçerikler otomatik yüklenmektedir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın